Tarih Bölümü

Tarih Bölümü Tanıtım 

Her şeyin bir geçmişi vardır. İnsan, doğası gereği, başta kendi geçmişi, akrabaları ve yaşadığı toplum olmak üzere, iletişim halinde bulunduğu canlı ve cansız her şeyin geçmişini merak eder. İşte tarih bilimi insanın bu merakını bilimsel bir format altında inceler ve gün yüzüne çıkarır. Geçmişte yaşanan olaylar ve onların bıraktığı izler, bilimsel bir metot çerçevesinde, yer ve zaman belirtilerek ve neden sonuç ilişkisi içerisinde incelenir. 
Sosyal bilimler arasında önemli bir yer tutan Tarih, geçmişi aydınlattığı gibi günümüzdeki sosyal ve siyasi hadiseleri anlamlandırmaya ve geleceği planlamaya katkı sağlayan önemli bir disiplindir. Günümüz dünyasında ve özellikle Türkiye’de önemli ve büyük dönüşümlerin yaşandığı dikkate alınırsa geçmişteki olayların doğru ve gerçeğe en yakın bir şekilde tespit edilmesinin ne kadar önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü sosyal ve siyasi bütün büyük dönüşümler belli bir geçmişe ve tecrübeye sahiptir. Medeni dünyanın özellikle son yüzyıllarda geçirdiği hızlı dönüşüm, bu dönüşüm sırasında yaşanan olumlu ve olumsuz tecrübeler, günümüz dünyasındaki yeni dönüşüm dalgasına ışık tutacaktır. Dolayısıyla günümüz insanının geleceğe yönelik programlar yaparken, geçmişte yaşanan dönüşüm ve tecrübeleri dikkate alması zorunludur. Bunun için de Tarihin bilimsel metotlarla ortaya koyduğu geçmişe dair tespitleri önemsemek, Tarihin bir hikâyeden ibaret olmadığını ve gerçeklere ulaşabilmek için ciddi ve mantıklı bir düşünme yeteneğine sahip olmak gerektiğini kabul etmek kaçınılmazdır. Buradan da anlaşılacağı üzere tarih, toplumların ve insanlığın hatıra defteridir. İnsanoğlunun bıraktığı her iz bir sonraki kuşağın yolunu aydınlatır. Yeni kuşağın yapması gereken sadece bu izleri doğru yorumlamaktır. 
Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Tarih Bölümü, yukarıda arz edilen “tarih”in anlamını ve genel prensiplerini, bünyesine alacağı öğrencilere özümsetmeyi amaçlamaktadır. Üniversite bünyesine dâhil olacak öğrencilerin “tarih”i, popüler bir uğraşı veya geçmişe ait kahramanlık hikâyeleri bütünü olarak görmeyip; belli kural ve kaidelere bağlı bir disiplin olduğunu ve geçmişi gerçekçi bir şekilde anlayıp anlamlandırmanın ancak belli araştırma yöntemleri ile mümkün olabileceğini kavramaları, bölümümüzün öncelikleri arasındadır. 
Diğer taraftan, içinde bulunduğu coğrafyanın, yani Anadolu, Kafkasya ve Ortadoğu üçgeninin önemli ve stratejik bir şehri olan Erzurum’da kurulmuş olan Üniversitemizin Tarih Bölümünde, Erzurum ve çevresinin derin tarihi köklerini ortaya çıkarıp geleceğe aktarmak, amaçlarımız arasında yer almaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, açılacak olan Tarih Bölümü Programında bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte tarih dersleri konularak, geçmişini bilen, günü anlamlandıran ve geleceğe yönelik hedefler koyabilen araştırmacı, akademisyen ve öğretmen adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 
Tarih Bölümü Programından mezun olacaklar, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir. Eğitim fakültelerinde tezsiz yüksek lisans almaları şartıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedir. Başbakanlığa bağlı Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi; Kültür Bakanlığına bağlı müzeler, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Genelkurmaya bağlı ATASE Arşivi ve Deniz Müzesi gibi müzelerde uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapabilmektedir. Ayrıca özel eğitim kurumlarında sözleşmeli olarak çalışabilmektedir.

Bölümümüzün Misyonu
Bölümümüzün misyonu; Tarih ve diğer sosyal bilimlerdeki gelişmelere açık, bilgisini muhakeme gücüyle birleştiren, çalışmaları ile bilime katkı yapabilen araştırmacılar yetiştirmektir. Yetiştirilen araştırmacıların bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte çalışmalar yapmak suretiyle içinde bulunduğu şehre, mensup olduğu millete ve uluslararası camiaya katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Bölümümüzün Vizyonu
Tarih Bölümü, vizyon olarak aşağıdaki hususları belirlemiştir:
Yurt içerisindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği için gerekli koşulları sağlayarak, ortak projeler yapmak, 
Ulusal ve uluslararası programlarla, öğrencilerimizin yurt dışında eğitim almalarını sağlamak, 
Ulusal ve uluslararası alanlarda bilim adamı yetiştirme kapasitesini artırmak, 
Nitelikli bir eğitim vermek için gerekli eğitim kadrosunun ve teknik kadronun (araştırma görevlisi, uzman, teknisyen vb..) teminini sağlamak, 
Ulusal ve Uluslar arası sempozyum, panel, kongre gibi bilimsel faaliyetleri periyodik olarak gerçekleştirerek bilimsel ortamın zenginleşmesini sağlamak, 
Bölümde eğitim ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi için teşvik ve ödül sistemini yaygınlaştırmak, 
Lisansüstü çalışmalar sırasında araştırmacıların yalnızca bölüm içindeki diğer çalışma arkadaşları ve tüm öğretim üyeleriyle etkileşimiyle yetinmeyip, aynı zamanda onlara ülkemizdeki ve dünyadaki öğretim üyeleriyle tanışma ve etkileşme fırsatını sağlamak, 
Yapılacak çalışmalarla, tarih biliminin toplum içerisindeki prestijini artırmak ve toplumda tarihe karşı var olan merakı, doğru tarihi bilgilerle desteklemek.

Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler, Özgürlüğün mabetleri olarak kabul edilen üniversiteler, çağın gereklerini göz önünde bulundurarak, insanın dünyayı anlamlı kılan... Devam

Bağlantılar

Sizler için önerebileceğimiz yararlı bir çok bağlantıya burdan ulaşabilirsiniz. Bağlantıların tümü Kurumların resmi web sayfalarıdır... Devam

Galeri

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum’da ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’ de yayın.. Devam